โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน"

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

โดย ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่ปรึกษา และดำเนินการให้

1. เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน https://photos.app.goo.gl/mUuAicKjsfkUzwuo6

2..ตำบลเขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี (พื้นที่ผังกลบขยะเก่า) https://photos.app.goo.gl/giFeq72D1UPQsw3s5

3. ศูนย์การเรียนรู้ อ.หนองแค จ.สระบุรี  https://photos.app.goo.gl/D64jqJt8nFLiR1Vv6

4. อบต. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ https://photos.app.goo.gl/Yax82u2tQg4RH7pa6

5. โครงการระบบกำจัดมูลฝอยเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สถานีกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา https://photos.app.goo.gl/uDiFXaWiHXtHDGYw7

ภาพกิจกรรมการอบรมรุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศึกษาดูงาน

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fCUPWf9R1nt7pWaw6

      

      

      

 

ประกาศยกเลิกการอบรมรุ่นที่ 2/2563

ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้สมัครเข้าอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 

รับสมัครการอบรมรุ่นที่ 1 และ 2/2564

รับจำนวน 50 คน ต่อรุ่น

วันและเวลาการอบรมจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สนใจสม้ครเข้ารับการอบรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ดร.ชาตรี ฤทธิ์ทอง โทร 0929297302 Line id : recycle009

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมรุ่นที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเลื่อนการอบรมฯ รุ่นที่ 2 จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (คลิ๊ก) 

ดาวน์โหลดหนังสือขอเลื่อนการอบรมฯ รุ่นที่ 2 จากผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการมูลฝอย  (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมการบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน รุ่นที่ 2 (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาติประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (คลิ๊ก)

ดาวโหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ

จากผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (คลิ๊ก)

ดาวโหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ

จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีถึงท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2555 (คลิ๊ก)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 (คลิ๊ก) ประกาศวันที่ 5 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1