รวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมด้วยกันกับเรา

   “สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านกิจกรรมพายเรือคายักชมระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และประสบการณ์แปลกใหม่ เกิดความตระหนักรู้ร่วมกันถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีและในระดับประเทศ”

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมใจรักษ์ฯ โทร. 032 508 352

Fanpage : The Sirindhorn International Environmental Park

Fanpage : รวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

แบบฟอร์มหนังสือขอเข้าทำกิจกรรมนักอนุรักษ์

 

 

 

 

กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ (พันธุ์ปลากระพงขาว

และพันธุ์ปูม้า)

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน (โซนเปียก และโซนแห้ง)

สนใจกิจกรรม

1