นักอนุรักษ์สองมือหนึ่งใจคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ

      “โครงการนักอนุรักษ์ สองมือหนึ่งใจคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ” ดำเนินการเพื่อให้อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน โดยการสร้างเครือข่ายชุมชนประชาชนทั่วไปทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืช
รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในป่าชายเลนทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการตระหนักรู้ร่วมกัน สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มหนังสือขอเข้าทำกิจกรรมนักอนุรักษ์

 

 

 

 

กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ (พันธุ์ปลากระพงขาว

และพันธุ์ปูม้า)

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน (โซนเปียก และโซนแห้ง)

สนใจกิจกรรม

1