จัดตั้งขึ้นภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวด ล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำค่ายฝึกอบรมด้านการประหยัดพลังงาน และนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายในอาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดล้วนนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการเฉลิมพระกียรติ

การจัดสร้างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีการดำเนินการจัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเสมอมา และทรงงานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้คนไทยได้มีพลังงานใช้ ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล กังหันไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานจากขยะ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

นิทรรศการสำรวจพลังงาน (Energy Exploration)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานรูปแบบต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ และการนำพลังงานสะาดมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักในความสำคัญของพลังงาน เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน แต่มีอยู่อย่างจำกัด จึงควรลดปริมาณการใช้พลังงาน และใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต

 

 

 

นิทรรศการระบบไฟฟ้ากำลัง (Power Grid)

 

นำเสนอภาพรวมสถานการณ์การใช้พลังงานตั้งแต่ในครัวเรือนไปจนถึงการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจ และนำเสนอขั้นตอนการทำงานของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ที่ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า การใช้งาน การขนส่ง รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานของประเทศไทย

 

 

 

 

 

นิทรรศการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy, Eco - City)

 

นำเสนอจุดเริ่มต้นนวัตกรรมสร้างสรรค์พลังงานของโลก และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ภาพรวมแหล่งกำเนิดพลังงานของโลก นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของมุษย์อย่างประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

 

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดสร้างนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 นิทรรศการ ดังนี้ นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต กล่าวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมด้วยการมีความรู้คู่คุณธรรม อันจะนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นิทรรศการพลังงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขยายผลความรู้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศ ภายในห้องนิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการและการสาธิตด้านพลังงานทดแทน ประกอบด้วย เตามหาเศรษฐี เตาเศรษฐกิจ เตาชีวมวล เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร เตาย่างบาร์บีคิวประสิทธิภาพสูง เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง และนิรรศการด้านอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย กระเบื้องแผ่นใส ลูกหมุนระบายอากาศ ชุดหลอดไฟ เตาเผาขยะแบบไร้ควัน และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

  

 

 

 

ห้องสมุดพลังงงานและสิ่งแวดล้อม

 

เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการภายในศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางหลักในการให้บริการ คือ เป็นศูนย์รวมหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้บริการเพื่อการค้นคว้า อ้างอิง เพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือเพิ่มเติมความรู้ และดำเนินการผลิตหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่สนใจ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างห้องสมุดและสมาชิก เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

  

 

 

1