กิจกรรมฝึกอบรม

 

ข้อปฏิบัติและข้อแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
ค่ายการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 

เพื่อให้ทางอุทยานฯ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และมีความสมบูรณ์มากที่สุด ทางอุทยานฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้

 

1. โปรดตรวจสอบวันและ เวลาจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 032-508-405-10, 032-508-379, 032-508-352

 

2. เมื่อได้วัน และเวลาที่แน่นอนแล้ว ขอความกรุณาทำหนังสือขอเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม (คลิ๊ก) ที่ลงนามรับรองโดยผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ แฟกซ์มาที่หมายเลข 032-508-396-7 หรืออีเมล์มาที่ siep@sirindhornpark.or.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่ "อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120"

 

ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนฯ ดังกล่าวข้างต้นก่อน

 
สาระหลักสูตร
กิจกรรม 2 วัน 1 คืน
กิจกรรม 3 วัน 2 คืน

1