วิสัยทัศน์

     อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

๑. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงระดับสากล

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ บูรณาการองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. พัฒนารูปแบบกิจกรรมกระบวนการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมให้มีความ ทันสมัย มีมาตรฐานสากล เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวาง

๔. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานหน่วยงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

๕. พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และมีสมรรถนะการบริหารเชิงยุทธ์อย่างเท่าทัน

วัตถุประสงค์หลัก

๑. เพื่อพัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศ ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

1