บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง
 
ลำดับ ชุดอาหาร จำนวนอาหาร หน่วย ราคา/คน รายการอาหาร หมายเหตุ
1 Set A 8 รายการ หัว 300.00 Download -
2 Set B 7 รายการ หัว 150.00 Download จัดแบบบุฟเฟ่ต์ ราคา 170 บาท
3 Set C 6 รายการ หัว 120.00 Download จัดแบบบุฟเฟ่ต์ ราคา 140 บาท
4 Set D 4 รายการ หัว 100.00 Download -
5

  Set E (อาหารเช้า) 

1 รายการ หัว 70.00 Download เสริฟพร้อมขนมปัง และปาท่องโก๋ รวมทั้งชา/กาแฟ/โอวัลติน
6
Set F (อาหารจานเดียว)
1 รายการ หัว 60.00 Download พร้อมน้ำดื่ม 1 ขวด
7
Set G (ชุดอาหารว่าง)
3 รายการ หัว 30.00 Download -
8
Set H (เครื่องดื่มต้อนรับ)
1 รายการ หัว 10.00 Download -


หมายเหตุ: เนื่องจากทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีบริการรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม  จึงขอสงวนสิทธิในการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในบริเวณของอุทยานฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางอุทยานฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
** ราคาอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  กรุณาประสานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง***

1