ถามตอบ

ทดสอบเพิ่มคำถาม2 TH ?

นิทรรศการเฉลิมพระกียรติ

การจัดสร้างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีการดำเนินการจัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเสมอมา และทรงงานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้คนไทยได้มีพลังงานใช้ ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล กังหันไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานจากขยะ เป็นต้น

ทดสอบเพิ่มคำถาม1TH ?

จัดตั้งขึ้นภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวด ล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำค่ายฝึกอบรมด้านการประหยัดพลังงาน และนำเสนอเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายในอาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดล้วนนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายและน่าสนใจ