กิจกรรมศึกษาเยี่ยมชม
ข้อปฏิบัติและข้อแนะนำในการขอเข้าศึกษาเยี่ยมชม
นิทรรศการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 
เพื่อให้ทางอุทยานฯ สามารถให้บริการผู้เข้าชมทุกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางอุทยานฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำในการเข้าศึกษาเยี่ยมชม ดังนี้
 
1. โปรดตรวจสอบวันและ เวลาจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 032-508-405-10, 032-508-379, 032-508-352
2. เมื่อได้วัน และเวลาที่แน่นอนแล้ว ขอความกรุณาทำหนังสือขอเข้าศึกษาเยี่ยมชม ดังตัวอย่างหนังสือขอเข้าเยี่ยมชม (คลิ๊ก) ที่ลงนามรับรองโดยผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ แฟกซ์มาที่หมายเลข 032-508-396-7 หรืออีเมล์มาที่ siep@sirindhornpark.or.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่ "อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120" พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าศึกษาเยี่ยมชม ต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น และขอความกรุณาแยกรายชื่อตามประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คลิ๊ก) และแบบฟอร์มลงทะเบียนสมชิกเพื่อการเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (คลิ๊ก) แบบฟอมจำแนกกลุ่มผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (คลิ๊ก)
(นำมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมาใช้สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการให้บริการในโอกาสต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้)
 
อนุบาล-ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบฯ
ครู/อาจารย์ นักการเมือง/ผู้นำชุมชน/ผู้แทนชุมชน
ภิกษุ/สามเณร ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานเอกชน สื่อมวลชน
ประชาชนทั่วไป อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
ชาวต่างประเทศ  ทวีป ................  
 
ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิทธิการเข้าศึกษาเยี่ยมชมแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติตามขั้นตอนฯ ดังกล่าวข้างต้นก่อน
ทางอุทยานฯ ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม
1. โปรดมาตามวันและเวลาที่ได้แจ้งยืนยันไว้แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาของคณะผู้เข้าศึกษาเยี่ยมชมอื่น
2. ใช้อุปกรณ์ในห้องนิทรรศการของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความระมัดระวัง
3. ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้
4. โปรดให้ความเคารพต่อสถานที่ในขณะเข้าศึกษาเยี่ยมชม
5. เนื่องจากทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีบริการรับจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม  จึงขอสงวนสิทธิในการห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในบริเวณของอุทยานฯ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางอุทยานฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากทางศูนย์ฯ อยู่ในช่วงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงยังไม่มีการเรียกเก็บค่าเข้าศึกษาเยี่ยมชมในช่วงเวลานี้ แต่หากหน่วยงานใดประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเป็นค่าบำรุงศูนย์ฯ สามารถติดต่อประสานงานที่งานบัญชี/การเงิน เพื่อออกเอกสารหลักฐานการรับเงินบริจาคดังกล่าวให้


 
ดาวน์โหลดกำหนดการศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1