นิทรรศการพลังงานเคลื่อนที่
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านรถนิทรรศการเคลื่อนที่
โดย ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
     
     
      
     
     
 

การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นอกจากนิทรรศการภายในศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานฯ ยังได้จัดให้มีนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยการประยุกต์ใช้รถยนต์บรรทุกสี่ล้อขนาดเล็ก  พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 12 นิ้ว สำหรับฉายวีดิทัศน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหลังคาทรงสูงรูปทรงกระทัดรัดสามารถเปิดปิดได้ตามต้องการ ภายในบรรจุสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบชุดนิทรรศการและแบบจำลองระบบพลังงานทดแทน ได้แก่  รู้จักพลังงาน ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานชนิดต่างๆ อาทิ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป  และ พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น นำไปเผยแพร่แก่ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ การจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยออกแสดงนิทรรศการตามสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 032-508-352 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามกำหนดการด้านล่างนี้

 

09.00 น. เดินทางถึงพื้นที่บริการ
09.00-09.30 น. จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
09.30-10.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
10.00-10.20 น. กิจกรรมแนะนำศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
     1) สื่อวีดิทัศน์
     2) สื่อนิทรรศการเคลื่อนที่
10.20-11.30 น. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
     1) ความสำคัญ/สถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต
     2) ปัญหาพลังงาน/วิกฤตพลังงาน
     3) รู้จักพลังงานทดแทน
     4) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
11.30-12.00 น. ประเมินผลการเรียนรู้/ประเมินผลกิจกรรม/ร่วมเล่นเกมเรียนรู้พลังงาน/มอบรางวัล
   

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการทำกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

1