กรรมการบริหาร
รายนามคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 
๑. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว กรรมการ
๓. นายพรชัย  รุจิประภา กรรมการ
๔. นายพรชัย  นุชสุวรรณ กรรมการ
๕. นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการ
๖.ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ

1