ห้องประชุม/สัมมนา

 

ห้องประชุม/สัมมนา
ลำดับ ชื่อห้อง รูปแบบ จำนวน (คน) ผัง/รูปภาพ ราคา (บาท)
1 ห้องบรรยาย 1
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
Classroom 40 ดูแผนผังคลิก 3,000.00
Theatre 130
U - Shape 20
2 ห้องบรรยาย 2
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2)
Classroom 100 ดูแผนผังคลิก 7,500.00
Theatre 200
U - Shape 80
3 ห้องบรรยาย 3
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
Classroom 40 ดูแผนผังคลิก 3,000.00
Theatre 160
U - Shape 60
4 ห้องประชุมใหญ่ค่ายสิ่งแวดล้อม Classroom 100 ดูแผนผังคลิก 6,000.00
Theatre 150
U - Shape 100
5 ห้องประชุมคณิตศาตร์ Classroom 40 ดูแผนผังคลิก 3,000.00
Theatre 60
U - Shape 40
           

1