การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ : 26 ส.ค. 2562 | อ่าน 1,172 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย ผู้สนใจประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่ มอนส กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ระเบียบและเงื่อนไขทั่วไป

๑.๑  ผู้สนใจสามารถขอระเบียบการและเอกสาร ใบสมัคร ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ในวัน เวลา ราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๕๐๘๓๕๒ ต่อ ๓๐๑

๑.๒  การกรอกใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการซัก อบ รีด ต้องกรอกข้อความต่างๆ ให้สมบูรณ์
เช่น ชื่อ-สกุล สถานที่การค้า ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

๑.๓  ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ มอนส กำหนด

๒. เอกสารแนบท้ายประกาศ

๒.๑ แบบใบเสนอราคา

๒.๒ แบบแสดงรายการเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะ

๒.๓ แบบแสดงรายการประเภท ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก

๓.๑  เป็นบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการซัก อบ รีดผ้าชนิดต่างๆ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบการซัก อบ รีด

๓.๒  เป็นผู้มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย

๓.๓  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

๓.๔  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๓.๕  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

๓.๖  มีบุคลากรที่ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจร่วมประกอบอาหารและให้บริการ

๓.๗  มีประสบการณ์ในการประกอบการซัก อบ รีด แก่หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔. กำหนดยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และการสัมภาษณ์

๔.๑  กำหนดยื่นใบสมัครคัดเลือกที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ในวัน เวลา ราชการ

๔.๒   หลักฐานประกอบใบสมัคร

      ๔.๒.๑  กรณีบุคคลธรรมดา

(๑)  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

(๒)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ชุด

(๓)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

(๔)  หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด

      ๔.๒.๒  กรณีนิติบุคคล

(๑)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด

(๒)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ ชุด

(๓)  หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด

๔.๓    กำหนดการสัมภาษณ์

วันเข้ารับการสัมภาษณ์ของผู้สมัคร จะสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลแล้ว มอนส จะมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครต่อไป

๕. หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ (คะแนนรวม ๕๐ คะแนน) แบ่งออกเป็น

มอนส จะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการ ดังนี้

๕.๑  อัตราค่าบริการซัก อบ รีด (รวม ๑๕ คะแนน)

๕.๒  เครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทั้งยานพาหนะที่มีความพร้อมในการดำเนินการ (รวม ๑๐ คะแนน)

๕.๓  ประเภทยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ทุกประเภท ที่มีคุณภาพและได้มาตราฐาน (รวม ๑๐ คะแนน)

๕.๔  ประสบการณ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ (รวม ๑๐ คะแนน)

๕.๕  ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซัก อบ รีด ผ้าชนิดต่างๆ (รวม ๕ คะแนน)

๖.  หลักเกณฑ์ที่ผ่านการทดสอบ

ผู้ประกอบการต้องได้คะแนนในการสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ คะแนน และทาง มอนส จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เพื่อทำสัญญาต่อไป

๗. การทำสัญญาการซัก อบ รีด

๗.๑   ผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ประกอบการซัก อบ รีด ต้องทำสัญญากับ มอนส ตามที่ มอนส กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการทำสัญญา หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มาทำสัญญาตามวัน และเวลาที่ มอนส กำหนด คณะกรรมการคัดเลือก จะดำเนินการตัดสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้รับการการคัดเลือกลำดับถัดไป เข้าทำสัญญา แทน

๗.๑.๑  เอกสารประกอบการทำสัญญา โปรดจัดเตรียมมาอย่างละ ๒ ฉบับ ดังนี้

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา

-  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ

-  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

- หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี)

(๒) กรณีนิติบุคคล     

-   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

-   หนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-   หนังสือมอบอำนาจ กระทำการแทน พร้อมอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท

-   รายชื่อลูกทีมในการประกอบเลี้ยงอาหาร

-   หนังสือรับรองการประกอบการซัก อบ รีด (ถ้ามี)

๗.๒   ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องวางหลักประกันความเสียหายเป็นเงินสดในวัน
ทำสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาและเป็นค่าประกันค่าเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ มอนส โดย มอนส จะคืนเงินดังกล่าวเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๗.๓   สัญญาจ้างประกอบการซัก อบ รีด มีระยะเวลา ๑๒ เดือน

๘. การบริหารสัญญา

มอนส จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบการซัก อบ รีด
ให้เป็นไปตามสัญญา รวมทั้งประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ตักเตือน รับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร

๙. ข้อกำหนดเงื่อนไขในการซัก อบ รีด

๙.๑   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องปฏิบัติตามสัญญา และประกาศฉบับนี้ รวมถึงระเบียบและข้อกำหนดอื่นๆ
ที่จะมีขึ้น หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการผิดสัญญา และต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

๙.๒   ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ดำเนินการซัก อบ รีด เองโดยตลอด จะโอนหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นไม่ได้

๙.๓   ผู้ประกอบการจะต้องมีเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่มีความพร้อมซึ่งได้แจ้งไว้ในใบสมัครในการดำเนินการ ตลอดระยะเวลาในสัญญา หากชำรุดบกพร่อง จะต้องจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเดียวกันมาทดแทน

๙.๔   ผู้ประกอบการ จะต้องจัดเตรียมรถในการรับส่งผ้าสกปรก และผ้าสะอาดที่มีตู้สำหรับใส่ผ้า
เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกในขณะขนส่ง โดยต้องแยกส่วนผ้าสะอาดและผ้าสกปรก

๙.๕   ผู้ประกอบการต้องมารับและมาส่งผ้าตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ มอนส กำหนดซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

๙.๖   ผู้ประกอบการต้องแยกผ้าก่อนซักทุกครั้ง โดยแยกซักผ้าขาวและผ้าสีออกจากกัน

๙.๗   น้ำยาที่ผู้ประกอบการน้ำมาใช้ซัก อบ รีด ต้องได้รับการรับรองมาตราฐานจากสำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก) หรือสำนักงานอาหารและยา (อย.) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายเส้นใยผ้า และขั้นตอนสุดท้ายของการซักผ้า ผู้ประกอบการต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในการล้าง เพื่อให้ผ้าที่ซักสะอาด และมีกลิ่นหอมน่าใช้

๙.๘   ผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ มอนส ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ทุกประเภท ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้แล้ว กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ กลิ่น และอื่นๆ ของน้ำยา
และสารเคมี ที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ มอนส ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรายการน้ำยา
และสารเคมีที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานในการซัก อบ รีด

๙.๙   ผู้ประกอบการต้องคัดแยกและพับผ้าสะอาดให้เรียบร้อย และบรรจุในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้มิดชิด กรณีผ้าที่มีลักษณะเป็นจีบ (เช่น ผ้าคลุมโต๊ะ/เก้าอี้) ผู้ประกอบการต้องใช้น้ำยาอัดกลีบ แล้วนำไปใส่
ไม้แขวน เพื่อรักษากลีบไม่ให้มีรอยยับ

๙.๑๐ การตรวจรับผ้าสกปรกที่ส่งซัก และผ้าสะอาดที่ผู้ประกอบการนำส่ง กำหนดให้มีขั้นตอน ดังนี้

       ๙.๑๐.๑   เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือแม่บ้านของ มอนส และตัวแทนของผู้ประกอบการร่วมกันนับผ้า จดบันทึกพร้อมลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งมอบสำเนาคู่ฉบับให้ผู้ประกอบการ ๑ ฉบับ ก่อนนำผ้าส่งซัก และรับคืนทุกครั้ง โดยให้ถือเป็นหลักฐานสำคัญในการรับ – ส่ง ผ้าร่วมกัน

       ๙.๑๐.๒   ในการตรวจรับผ้าสะอาด ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือแม่บ้านของ มอนส หรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจรับมอบหมาย และตัวแทนของผู้ประกอบการ ร่วมกันตรวจนับผ้า และตรวจสอบความสะอาดของผ้าที่รับคืน

       ๙.๑๐.๓   กรณีผู้ประกอบการส่งผ้าสะอาดไม่ครบตามจำนวน ผู้ประกอบการต้องชำระเงินเป็นค่าปรับตามมูลค่าความเสียหายตามจำนวนผ้าที่ไม่ครบในแต่ละวันเท่ากับค่าบริการต่อชิ้น

       ๙.๑๐.๔   หากการตรวจนับผ้าปรากฏว่าผ้าที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อตกลงของ มอนส
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผ้านั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบการ ต้องนำผ้านั้นกลับไปซัก อบ รีด ใหม่ และพับบรรจุหีบห่อให้ถูกต้อง โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มอีก

       ๙.๑๐.๕  กรณีผู้ประกอบการไม่มารับผ้าสกปรกตามวัน เวลา ที่ มอนส กำหนด ผู้ประกอบการต้องชำระค่าปรับให้ มอนส เป็นรายวันเท่ากับค่าบริการต่อชิ้น

       ๙.๑๐.๖   ผู้ประกอบการต้องเข้าประชุมทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเชิญประชุม หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ต้องมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมประชุม

       ๙.๑๐.๗   กรณีผ้าชำรุดอันเกิดจากการกระทำ หรือความบกพร่องของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาผ้าที่ มอนส สั่งซื้อ

       ๙.๑๐.๘   กรณีผู้ประกอบการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก มอนส ให้ถือว่าผิดสัญญา มอนส จะไม่คืนเงินค่าประกันในทุกกรณี และต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

       ๙.๑๐.๙  ผู้ประกอบการ และพนักงานของผู้ประกอบการจะต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จ อันจะส่งผลให้ มอนส ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง มอนส มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที

๑๐. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

​๑๐.๑  ผู้ประกอบการต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๐.๒  ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับบริเวณสถานที่ประกอบการ ให้สะอาด เรียบร้อย รวมทั้งดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพร่วมกับ มอนส
๑๐.๓  ผู้ประกอบการต้องดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ประกอบการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
๑๐.๔  ผู้ประกอบการ และพนักงานของผู้ประกอบการต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันจะส่งผลให้กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ อาทิ การติดเครื่องยนต์ และเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ขณะที่จอดรถยนต์เป็นระยะเวลานาน

 

๑. ข้อห้ามของผู้ประกอบการ

๑๑.๑  ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย สุรา และของมึนเมาทุกชนิดเข้ามาภายในอุทยานฯ
๑๑.๒  ห้ามมิให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้ามาดำเนินการแทนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

๑๒. การเบิกจ่ายเงินค่าซัก อบ รีด

งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ จะรับวางใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ เดือนละ ๑ ครั้ง ภายใน ๕ วัน
ทำการของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ มอนส จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากรายได้ที่จ่ายให้ผู้ประกอบการ และจะออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ประกอบการตามจำนวนที่ได้หักไว้

๑๓. การบอกเลิกสัญญา

๑๓.๑  หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเหตุผลให้ มอนส รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 
๑๓.๒  มอนส จะบอกเลิกสัญญาต่อผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าผู้ประกอบการจงใจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน ข้อ ๗, ๘, ๙ และ ๑๐

 

๑๔. ข้อสงวนสิทธิ์

การพิจารณาของ มอนส และผลพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๒

 

ดาวโหลดใบสมัคร (คลิ๊ก)

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1