สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวก ประจำบ้านพักค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 4 ก.ค. 2562 | อ่าน 659 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก และครุภัณฑ์ ประจำบ้านพักค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (บ้านบาหยา บานบุรี และกาสะลอง) ราคากลาง ๓๔๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพในงานที่เสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ สามารถรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่    ๔     เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1