กรมควบคุมมลพิษ
วันที่ : 4 ก.ค. 2562 | อ่าน 736 ครั้ง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำ อากาศ ขยะ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคณะวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ (นางสุนันทา พลทวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ) จัดอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และคณะครู จำนวน 2 โรงเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และโรงเรียนบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 83 คน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งผลจาการอบรมส่งผลให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน้ำ อากาศ ขยะ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียน และในชีวิตประจำวันได้จริง

     

     

     

ดูภาพเพิ่มเติม

Email

1