โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
วันที่ : 28 ม.ค. 2556 | อ่าน 1,069 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted Program ประจำปีการศึกษา  2555  และจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  โดยเข้าร่วมเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่ 28 – 30  มกราคม  2556  จำนวน  93  คน

Email

1