โรงเรียนระยองวิทยาคม
วันที่ : 18 ม.ค. 2556 | อ่าน 690 ครั้ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง   จัดทำโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ระหว่างวันที่ 18 – 20  มกราคม  2556  จำนวน  102  คน

Email

1