สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ : 23 ต.ค. 2555 | อ่าน 731 ครั้ง

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรม “Go Green with Eco-School” ให้กับนักเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนเชิงนิเวศ จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความพร้อมในการเป็นนักเรียนแกนนำของโครงการ ตลอดจนพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถขยายผลไปสู่บุคคลอื่นๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 101คน ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2555

Email

1