โรงเรียนทิวไผ่งาม
วันที่ : 15 ต.ค. 2555 | อ่าน 695 ครั้ง

โรงเรียนทิวไผ่งาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ และได้รับประสบการณ์ตรง โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 173 คน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00-14.30 น.

Email

1