อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรมตลาดนัดพลังงานฯ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
วันที่ : 23 ก.ค. 2555 | อ่าน 698 ครั้ง

 

เนื่องในโอกาสที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2551 ทางอุทยานฯ จึงได้ถือเอาวันที่ 19 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาอุทยานฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ราชูปถัมภ์  โดยได้จัดกิจกรรมตลาดนัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2555 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ชะอำ เพชรบุรี และได้รับเกียรติจาก พ.อ.สีหเดช ดีสนธิโชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี  มาเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

 

 

การจัดกิจกรรมตลาดนัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ และมีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 จังหวัดราชบุรี และสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

 

 

ภายในงานยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ “นโยบายพลังงานของประเทศ” โดย นายลัทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน “ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคกลางตอนใต้” โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล สำนักตรวจและเฝ้าระวัง  สถาวะอากาศ และการเสวนาในหัวข้อ “ทรัพยากรธรรมชาติ – วิกฤติของมวลมนุษย์ ผลกระทบจากการทำลาย” โดยนางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาเพชรบุรี และ ดร.สนใจ  หะวานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

     

 

นอกจากกิจกรรมตลาดนัดฯ แล้ว ยังมีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน และใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของอุทยานฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานสัปดาห์ห้องสมุดฯ ยังมีกิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับการอ่าน อาทิเช่นนิทานหุ่นมือ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เล่าขานตำนานเมืองเพชร” โดยคุณบุหลง ศรีกนก จากรายการจดหมายเหตุกรุงศรี และการออกร้านจากสำนักพิมพ์ชื่อดัง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือที่สนใจในราคาพิเศษอีกด้วย

 

     

 

ท้ายที่สุด อุทยานฯ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร ประจำปี 2554 และนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ  เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวด สำหรับรายละเอียดผลการประกวด สามารถติดตามได้ทางwww.sirindhornpark.or.th

 

 

     

Email

1