องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
วันที่ : 14 ก.ค. 2555 | อ่าน 956 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต. เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 40 คน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00-16.30 น.

Email

1