มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ : 21 มิ.ย. 2555 | อ่าน 525 ครั้ง

 

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าไม้ พืช และพลังงาน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 59 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

 

Email

1