สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโมเดลผังจำลองเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ ๓๕ ไร่ และโมเดลผังจำลองสื่อสาธิตด้านปะการังเทียมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลปากคลองบางตราใหญ่
วันที่ : 17 พ.ค. 2564 | อ่าน 527 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโมเดลผังจำลองเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ ๓๕ ไร่ และโมเดลผังจำลองสื่อสาธิตด้านปะการังเทียมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลปากคลองบางตราใหญ่ ราคากลาง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้ที่มีอาชีพในงานตามที่สอบราคาจ้าง

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๖. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านจัดทำโมเดลจำลองลักษณะเดียวกันกับงานจ้าง

กำหนดดูสถานที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑       ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑       ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ สามารถรับเอกสารได้    รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๒    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

Email

1