ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
วันที่ : 6 เม.ย. 2557 | อ่าน 766 ครั้ง

ตามที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักและเกิดความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความมีจิตสำนึก ในอันที่จะร่วมกันปกป้องดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมไว้คู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งภาพถ่ายภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เข้าประกวดมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 และปิดรับผลงานไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  

ปรากฎว่ามีผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดรวม 3 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 486 ภาพ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันตัดสินภาพถ่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ผลการตัดสินภาพถ่าย  มีดังนี้

 

รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทาน  
ได้แก่

นายเสกสรร เสาวรส 

 

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวธัญญ์ชลิตา สิทธิ์ภูรินท์กุล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 :  นายธันวา สิงห์คำ

 

รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล ได้แก่

 1. นายคงคุณ สมศรี
 2. นายวิสรุจน์ สิงหกลางพล
 3. นายเบนซิน จองสี
 4. นายเสกสรรค์ วสุวัต
 5. นายธวัชชัย อ้อยทอง
 6. นายกมล ชัยมงคลสวัสดิ์
 7. นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์
 8. นายวิชิต แสงประทีป
 9. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
 10. นายประเสริฐ ไกรนุกูล

 

 

ประเภทนิสิตนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : นายนิวัฒน์ แซ่ไหล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวศศิวิมล วังกาใจ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 :  นายเบญจพล วรโชติพงศ์พันธ์

 

รางวัลชมเชย มี 7 รางวัล ได้แก่

 1. นางสาวนภัสสร หอมหวล
 2. นายเตชทัต ศรีนาค
 3. นางสาวพรชิตา แตงแดง
 4. นางสาวสุธาสินี จองสี
 5. นายเทิดศักดิ์ กิจประสงค์
 6. นางสาวขวัญชนก บุญญะรังษี
 7. นายธนกร ผากา

 

ประเภทนักเรียน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : นายกิตติกานต์ พงศ์ประยูร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวรวิสรา ฉายทองเจริญ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 :  นายกิตติศักดิ์ วิชชุวาณิขย์
 

 

รางวัลชมเชย มี 7 รางวัล ได้แก่

 1. นายปรเมศร์ บุญประสิทธิ์
 2. นายวโรดม เส็งสมาน
 3. นายภิเษก สมคิด
 4. นายจงเจตน์ ธีรสถาพร
 5. นายภูธิชย์ ภาสภิรมย์
 6. นางสาวกาญจนา จะดอม
 7. นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์โพ

 

หมายเหตุ : 1. ทางอุทยานฯ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
                 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะต้องมารับรางวัลในพิธีมอบรางวัล  
                     ส่วนวันเวลาที่แน่นอนนั้น จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

Email

1