ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอต
วันที่ : 23 ก.ย. 2556 | อ่าน 794 ครั้ง

 

ตามที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดโครงการประกวดออกแบบมาสคอต ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมส่งผลงานการออกแบบมาสคอต เพื่อใช้เป็นตัวแทนศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

ทั้งนี้ การประกวดออกแบบมาสคอตฯ ดังกล่าว มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 286 ชิ้นงาน จากจำนวนผู้ส่งผลงานทั้งหมด 265 คน โคยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556  และได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันโหวตผลงานการออกแบบ สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน หรือ Popular Vote ระหว่างวันที่ 13 - 21 กันยายน 2556 ทางเฟสบุ้คของอุทยานฯ (ทางwww.facebook.com/siepchaam) และ ที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการตัดสิน มีดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล 
ได้แก่ นางสาวรวิณัฐ  ตันวิสุทธิ์

 

 

รางวัลดีเด่น มี 2 รางวัล 
 ได้แก่

1) นายศรายุทธ  พึ่งสุจริต  

 

รางวัลดีเด่น   2) นายสมภพ  ทั่งศรี

 

รางวัลชมเชย มี 4 รางวัล  
ได้แก่
1) นายสุทธิพงษ์  ลิ่มกุล

 

รางวัลชมเชย 2) นายธานี  เหมือนนุช

 

รางวัลชมเชย 3) นายศีลเวียง  เชียงไชย์เดช

 

รางวัลชมเชย 4) นายบุญส่ง  บัวแดง

 

รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) 
ได้แก่ นางสาวรวิณัฐ  ตันวิสุทธิ์

Email

1