สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
วันที่ : 24 ธ.ค. 2561 | อ่าน 667 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ในวงเงิน 285,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลและหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างเหมางานติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซม กล้องวงจรปิด

2. ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ผู้รับจ้างต้องเป็นนิติบุคคลและหรือบุคคลธรรมดามีผลงานรับจ้างงานในลักษณะเดียวกับที่ว่าจ้าง โดยจะต้องเป็นผลงานที่ดีและแล้วเสร็จเรียบร้อย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 – 16 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม2562 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3250 8352 สามารถรับเอกสารได้รายละ 1 ชุด เท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่     24   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

Email

1