การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 1 พ.ย. 2561 | อ่าน 1,450 ครั้ง

ด้วย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  สำนักงานตั้งอยู่ ณ ค่ายพระรามหก เลขที่ 1281 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์การบริหารและกำกับดูแลองค์การที่ดี มีภาวะผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (รายละเอียด)

 

ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ สามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครจาก www.sirindhornpark.or.th

 

การยื่นใบสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์  siep@sirindhornpark.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 032-508-352 ต่อ 301

 

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1