โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร 13.00-14.00 น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562 | อ่าน 559 ครั้ง

รงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ 

และสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมผู้เข้าเยี่ยมชม 180 คน (ครูและนักเรียน)

Email

1