โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน"

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

รับสมัครรุ่นที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

อบรมระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

รับสมัครรุ่นที่ 2

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

อบรมระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2563

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

รับสมัคร สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรฯ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

สัมมนาระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการมูลฝอย  (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดแผนดำเนินการโครงการการอบรมฯ การบริหารจัดการมูลฝอย  (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดแผนดำเนินการโครงการ สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรฯ (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธุ์โครงการ (คลิ๊ก)

ดาวโหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ

จากผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (คลิ๊ก)

ดาวโหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ

จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีถึงท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2555 (คลิ๊ก)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 (คลิ๊ก) ประกาศวันที่ 5 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 (คลิ๊ก) ประกาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรฯ (คลิ๊ก) ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1