ผู้บริหาร

   

   

  พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม  

  ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  

  และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 201  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ @sirindhornpark.or.th  

   

  นายธนวิทย์ ไชยปะ  

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ thanavit@sirindhornpark.or.th  

   

   

   

ฝ่ายบริหาร

   

   

  :: กลุ่มอำนวยการ  

   

   

   

  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์   

   

   

  นางสาวเสาวนีย์ มกรางกูร  

  เจ้าหน้าที่บุคคล  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ saowanee.ma1102@gmail.com  

   

   

  นางสาวสมัชญา ศรีประเสริฐ  

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

  โทรศัพท์ 032-508-352  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ samatch2528@gmail.com

   

   

  นายจิรภัทร โตภาณุรักษ์กุล  

  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  โทรศัพท์ 032-508-352  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ jirapat@sirindhornpark.or.th  

   

   

  นางสาวรัชนี มาทอง  

  เจ้าหน้าที่พัสดุ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ tikky1_mt@hotmail.com  

   

   

  นางสาวพิไลวรรณ พิลาวุฒิ  

  เจ้าหน้าที่พัสดุ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ pilaiwanpi02@gmail.com  

   

   

  นางสาววารินทร์ อินโอสถ  

  เจ้าหน้าที่พัสดุ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ warin.wi8872@gmail.com  

   

   

  นางสาวกานต์พิชชา คงสามสี  

  เจ้าหน้าที่พัสดุ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 203  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ amkanpicha@gmail.com  

   

   

  นายธนา เรืองนรา  

  พนักงานขับรถ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 301  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ -  

   

   

  นายสุนันท์ จุ้ยมี  

  พนักงานขับรถ  

  โทรศัพท์ 032-508-352  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ -  

   

   

  นายยงยุทธ์ แสงศิลา  

  พนักงานขับรถ  

  โทรศัพท์ 032-508-352  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ -  

   

   

   

   

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 302  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ -  

   

   

   

  :: กลุ่มบัญชีและการเงิน  

   

   

  นางสาวสุนันท์ เทศนา  

  หัวหน้ากลุ่มบัญชีและการเงิน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ tasna1962@gmail.com  

   

   

  นางสาวมณฑิรา พึ่งแดง  

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ monthiraae@hotmail.com  

   

   

  นางสาวนุชจรีย์ จิตต์สวัสดิ์  

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ nutchjaree.nj@gmail.com  

   

   

  นางสาวมณีนุช มากมูล  

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ mm.maneenut@gmail.com  

   

   

  นางสาวฐาปนี วังเย็น  

  เจ้าหน้าที่งบประมาณ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ pp_hoo@hotmail.com  

   

   

  นางสาวฐาปนีย์ จันทร์เนย  

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 402  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ jannoey.tha@gmail.com  

   

   

  นางสาวภัทราพร บุญคำ  

  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 401  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ kurumi_209@hotmail.com  

   

   

   

  :: กลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่  

   

   

  นายชัชชนันท์ ตระกูลอยู่สบาย  

  หัวหน้ากลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ nett.nt@hotmail.com  

   

   

  นายพัชรพล แก้วกันทา  

  เจ้าหน้าที่ภูมิสถาปัตย์  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ kawkanta@hotmail.com  

   

   

  นายเสกสรร พุทธานุ  

  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ -  

   

   

  นางสาวอารีย์รัตน์ สว่างจิตร  

  เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ mod_pub03@hotmail.com  

   

   

  นายวีรวัฒน์ กองแก้ว  

  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ weerawat96@hotmail.com  

   

   

  นายชัยพูลสรร แซ่เตีย  

  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ pui.en@hotmail.com  

   

   

  นายภูวนาท งามขำ  

  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ -  

   

   

   

  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ -  

   

   

  นายประจง การะเกด  

  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ -  

   

   

  นายกิตติศักดิ์ กมุธากรณ์  

  เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 107  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ -  

   

   

   

ฝ่ายยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กร  

   

   

  :: กลุ่มนโยบายและแผนงาน  

   

   

  นางสาวกษมา มั่งประยูร  

  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 503  

  โทรสาร 032-508-397  

  อีเมล์ kasama.mu@hotmail.com  

   

   

  ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์ ทองหลาง  

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 502  

  โทรสาร 032-508-397  

  อีเมล์ chalaemsak2537@hotmail.com  

   

   

  นางสาวปัทมา ไชยโอชะ  

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 504  

  โทรสาร 032-508-397  

  อีเมล์ patamaaof_@hotmail.com  

   

   

  นางสาวจารุณี กลมป้าน  

  เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประมวลผล  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 505  

  โทรสาร 032-508-397  

  อีเมล์ klom_mi@hotmail.com  

   

   

  นางสาวรินนา ชื่นอารมณ์  

  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 501  

  โทรสาร 032-508-397  

  อีเมล์ rose.rinn@hotmail.com  

   

   

   

  :: กลุ่มพัฒนารายได้และบริการ  

   

   

  นางสาวณัฏฐณิชา หมื่นหนู  

  หัวหน้ากลุ่มพัฒนารายได้และบริการ  

  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 104  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ nattanicha_lovely@hotmail.com  

   

   

  นางสาวธัญญาภรณ์ อาจสุวรรณ  

  เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ  

  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 102  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ greensiep9@gmail.com  

   

   

  นายรชต พลซา  

  เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการ  

  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 102  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ -  

   

   

  นางสาวกมลลฎา ขาวสว่าง  

  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด  

  โทรศัพท์ 032-508-405-9, 032-508-352, 032-508-379 # 104  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ pumpumzar@hotmail.com  

   

   

  นางสุธิรา จุลภักดิ์  

  เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 106  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ jsuthira2009@hotmail.com  

   

   

  นางละไม พุทธานุ  

  เจ้าหน้าที่จำหน่ายของที่ระลึก  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 106  

  โทรสาร 032-508-411  

  อีเมล์ -  

   

   

   

ฝ่ายวิชาการ

   

   

  :: กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  

   

   

  นายยศกร สายสร้อย  

  หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ weed.ku66@gmail.com  

   

   

  นางสาวธาริกา เพิ่มพูล  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ supatra27@hotmail.com  

   

   

  นางดารณี มีศรีสวัสดิ์  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ mick_mouse23@hotmail.com  

   

   

  นางสาวอรุณกมล หลวงถนนเจริญ  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ kwang74_ns_09@hotmail.com  

   

   

  นางสาวสุชาดา เผ่าหอม  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ tamit3@gmail.com  

   

   

  นางสาวพิมพร พ่อบาล  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ pimsu67@gmail.com  

   

   

  นางสาวสุภาพร ประสาททอง  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ puy_110634@hotmail.com  

   

   

  นางสาวคันธรัตน์ เลิศพงษ์ไทย  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ -  

   

   

   

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ apolkeeree@hotmail.com  

   

   

  นางสาวอัญชลี แวววับศรี  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ manow.su68@hotmail.com  

   

   

  นางสาวชญานิศ สังข์เพิ่ม  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ chayanit.sang@gmail.com  

   

   

   

   

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ rachataponsa@outlook.com  

   

   

  นางสาวกรรณิกา บุตรสะอาด  

  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 606  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ butsaard1992@gmail.com  

   

   

   

  :: กลุ่มวิจัยและพัฒนา  

   

   

  นางสาวอารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์  

  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ areeporn_at_siep@yahoo.com  

   

   

  นายชาตรี ฤทธิ์ทอง  

  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ ritthong@gmail.com  

   

   

   

  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ aom_kmitl69@hotmail.com  

   

   

  นางสาวพลอยขวัญ กระจกเงา  

  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ ploykwanz.som@gmail.com  

   

   

  นางสาวหทัยวรรณ สุพรรณพงศ์  

  บรรณารักษ์  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 602  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ noynars@hotmail.com  

   

   

  นางสาววาสนา วงษ์แตงอ่อน  

  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ juneoho.27@gmail.com  

   

   

  นางสาวธัญญลักษณ์ เครือขำ  

  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย  

  โทรศัพท์ 032-508-352 # 601  

  โทรสาร 032-508-396  

  อีเมล์ tanyaluk.eiw@gmail.com  

   

   

1