ห้องประชุม/สัมมนา

 

ห้องประชุม/สัมมนา
ลำดับ ชื่อห้อง รูปแบบ จำนวน (คน) ผัง/รูปภาพ ราคา (บาท)
1 ห้องประชุมใหญ่
ศูนย์พลังงาน
(ชั้น 2)
Classroom 100 7,500.00
Theatre 200
U - Shape 80
2 ห้องประชุมเล็ก
(ห้องบรรยายสรุป)
Classroom 40 3,000.00
Theatre 60
U - Shape 20
3 ห้องประชุมใหญ่
ค่ายส่ิงแวดล้อม
Classroom 100 6,000.00
Theatre 150
U - Shape 100
4 ห้องประชุมเล็ก (แบบที่ 1) Classroom 40 3,000.00
Theatre 60
U - Shape 40
5 ห้องประชุมเล็ก (แบบที่ 2) Classroom 50 3,000.00
   
   
6 ห้องประชุมเล็ก (แบบที่ 3) Classroom 60 3,000.00
Theatre 60
U - Shape 40
7 ห้องประชุมเล็ก (แบบที่ 4) Classroom 40 3,000.00
Theatre 60
U - Shape 30

 

1