มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
วันที่ : 28 มี.ค. 2555 | อ่าน 318 ครั้ง

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 59 คน ในวันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.

Email

1