โรงเรียนราชวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 24 มี.ค. 2555 | อ่าน 312 ครั้ง

โรงเรียนราชวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้จากแหล่งธรรมชาติ โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 328 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1