พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
วันที่ : 23 ก.ค. 2557 | อ่าน 370 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ดร.พรชัย รุจิประภา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม / ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและคณะผู้บริหารของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ระหว่างอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบทบาทของห้องสมุด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการความรู้ขององค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ชองชุมชน ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

Email

1