สัปดาห์ความรู้สู่อาเซียน
วันที่ : 20 ก.พ. 2557 | อ่าน 399 ครั้ง

ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดกิจกรรม “สัปดาห์ความรู้สู่อาเซียน”  ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  ประจำปีงบประมาณ  2557    สำหรับครู และนักเรียนของสถานศึกษาในเขต  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  และ อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายสำหรับชุมชน   และเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน   โดยใช้สื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้แก่ครู นักเรียนในสถานศึกษา  รวมถึงสาธารณชนทั่วไป  พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างห้องสมุดฯ  กับสถานศึกษาในชุมชน  อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อไป  

 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีครู และนักเรียนจากสถานศึกษาในชุมชน  จำนวน   9  โรงเรียน    ได้แก่  โรงเรียนดรุณศึกษา  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ     โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม   โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ  โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ  และโรงเรียนบ้านหุบกะพง  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี   เข้าร่วมชมนิทรรศการเอาเซียน  และสื่อวีดิทัศน์ชุด “รอบรู้ประชาคมอาเซียน  The Association  of  Southeast Asian  Nations”  พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  กับห้องสมุดฯ  อาทิ   ถ่ายภาพคู่กับการ์ตูนอาเซียน  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  กิจกรรมท้าความจำอาเซียน   กิจกรรมค้นฟ้าคว้าดาวอาเซียน  และกิจกรรมชุลมุนไข่อาเซียน   จำนวน  109  คน  เมื่อวันที่ 4 – 5  กุมภาพันธ์  2557    เวลา  09.00 – 15.30  น.

 

 

 

Email

1