สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ : 26 ต.ค. 2555 | อ่าน 284 ครั้ง

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ รุ่นที่ 56 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและงานในหน้าที่ โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 79 คน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น.

Email

1