โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
วันที่ : 8 ต.ค. 2555 | อ่าน 333 ครั้ง

โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง และให้นักเรียนได้ศึกษาเปรียบเทียบสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนกับสภาพสิ่งแวดล้อมนอกชุมชน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 77 คน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

Email

1