รายงานสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและสำรวจศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ชุมชนหัวหิน – ชะอำ (มิถุนายน 2559)
วันที่ : 23 ก.ย. 2562 | อ่าน 526 ครั้ง

สรุปผลการศึกษาโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลการศึกษาการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และศูนย์การเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกการจัดการขยะในระดับบุคคลถึงชุมชน โดยได้เลือกพื้นที่ภายในศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธีที่เลือก คือ ขยะที่รื้อร่อนจากบ่อหมัก จะถูกคัดแยก และแยกขยะส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ออกไป ขยะที่เผาไหม้ได้จะถูกนำไปเป็นเชื้อเพลิงของระบบเตาเผาเพื่อผลิตความร้อนสำหรับหม้อไอน้ำ และไอน้ำที่ได้จะถูกนำไปปั่นกังหันไอน้ำผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ส่วนขยะที่เหลือจากระบบจะถูกรวบรวมนำไปฝังกลบต่อไป โดยวิธีนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5.3 เมกกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 607,686,203 บาท โดยมีมูลค่าสุทธิในปัจจุบันของโครงการ (NPV) เท่ากับ 184,389,170 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 13.56 % 

คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่าน E-booking

Email

1