การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ
วันที่ : 17 เม.ย. 2562 | อ่าน 2,395 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

          เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ (ลูกจ้างโครงการฯ) จำนวน ๑ อัตรา

          (ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. มีทักษะในการเผยแพร่ความรู้ การบรรยาย และการสื่อสารที่ดี สามารถประสานงานกิจกรรมได้

3. มีใจรักงานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับและบริการ

4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

6. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน

7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

8. สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน และรายงานผลได้

9. มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน

10. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ประสานงานโครงการฯ กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงระดับสากล

2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่นๆ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค

5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน

6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

10. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ

11. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

              ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 0 3250 8352 ต่อ 301 (งานบุคคล) โทรสาร 0 3250 8396 - 7

ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลักหรือส่งใบสมัครมาทาง e-mail : siep@sirindhornpark.or.th และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก ดูประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ทาง www.sirindhornpark.or.th

                                                                     

ประกาศ ณ วันที่    ๑๗     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิ๊ก)

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1