การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ
วันที่ : 8 ต.ค. 2563 | อ่าน 724 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส)  มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ การเรียนรู้ระดับสากลด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

          พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา     

          คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช.
 3. มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 5. มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ดื่มสุรา และของมึนเมา
 7. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น
 8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือในวันหยุดได้

คุณสมบัติอื่นๆ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่ ก.พ.กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
 5. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือออกจากราชการไว้ก่อน
 6. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 10. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัย และถูกสั่งให้ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
 11. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการยื่นสมัครตามที่ปรากฏในใบสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ในตำแหน่งที่สมัครด้วย

            ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่                  

สำนักงานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0 3250 8352 ต่อ 301 (งานบุคคล) โทรสาร 0 3250 8396 - 7

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก และในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่สำนักงานมูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลัก 

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1