เปลี่ยนแปลงสถานที่เปิดซองใบเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ ๓๕ ไร่ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติ สู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอก
วันที่ : 1 มิ.ย. 2563 | อ่าน 957 ครั้ง

ตามที่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ    สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม พื้นที่ ๓๕ ไร่ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นั้น

ในการนี้ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เปิดซองใบเสนอราคา วันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็น ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๕ อาคาร ท.๑๐๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่     ๑     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

Email

1