สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
วันที่ : 25 มี.ค. 2555 | อ่าน 1,244 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 33 คน ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.

Email

1