การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา โกงกางลูกผสม
วันที่ : 5 ก.ย. 2562 | อ่าน 663 ครั้ง

วันที่ 5 กันยายน 2562
พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยโครงการ “ศึกษาการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของโกงกางลูกผสมในสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม” (โครงการวิจัยปี 2560-2562) ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในการนี้ ดร.สนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ค้นพบโกงกางลูกผสม บรรยายในหัวข้อ โกงกางลูกผสม ดร.สุจิตรา จางตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บรรยายหัวข้อ การตรวจสอบพันธุกรรมโกงกางลูกผสมในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโกงกางใบใหญ่กลายพันธุ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวอารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บรรยายผลการศึกษาวิจัยโครงการฯ หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขยายพันธุ์โกงกางลูกผสมโดยเทคนิคต่างๆ ในการประชุมฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และโครงการพระราชดำริ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (เพชรบุรี) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ และ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

     

     

     

Email

1