กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ : 22 มี.ค. 2555 | อ่าน 512 ครั้ง

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อศึกษาเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์ ซึ่งจะนำไปเป็นข้อมูลในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 68 คน ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. �ร จำนวน 220 คน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 14.30-15.30 น.

Email

1