สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศนิทรรศการ จำนวน ๒ ห้อง
วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 | อ่าน 901 ครั้ง

         ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศนิทรรศการ จำนวน ๒ ห้อง ราคากลาง ๖๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

     ๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีอาชีพในงานที่เสนอราคา

     ๒.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรืองานลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน
ที่เคยทำให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา) นำมายื่นในวันเสนอราคา

     ๓.ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตาม และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

    ๔.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

    ๕.  ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ ในวันและเวลาราชการ สามารถรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

       ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๖      เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1