ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน (รอบแรก)
วันที่ : 6 มิ.ย. 2562 | อ่าน 1,185 ครั้ง

ตามที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ ปลุกจิตสำนึกผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พิจารณาผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน ๑๘ โรงเรียน ดังต่อไปนี้

๑. โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา

๓. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

๔. โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท

๕. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

๖. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ

๘. โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

๙. โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จังหวัดลพบุรี

๑๐. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

๑๑. โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

๑๒. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

๑๓. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

๑๔. โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ จังหวัดตาก

๑๕. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร

๑๖. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

๑๗. โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๑๘. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก

Email

1