ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
วันที่ : 28 พ.ค. 2562 | อ่าน 986 ครั้ง

ตามประกาศ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และตามประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดยื่นซองและเปิดซองใบเสนอราคา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นั้น

มอนส ได้พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคการจัดพิมพ์คู่มือแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ของผู้เสนอราคา มีรูปแบบและเทคนิคที่แตกต่างกัน จากข้อกำหนดและขอบเขตงานที่ มอนส กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสนอราคาทุกราย จึงยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือแหล่งเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเกิดความเป็นธรรม

ประกาศ  ณ  วันที่     28   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

เอกสารดาวน์โหลด
Email

1