สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
วันที่ : 18 พ.ค. 2562 | อ่าน 1,147 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ราคากลาง 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และเป็นผู้ที่มีอาชีพในงานลักษณะเดียวกับงานที่เสนอราคาจ้างครั้งนี้

2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการก่อสร้างถนน ให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสัญญาเดียวกันภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ที่ผ่านมานับจนถึงวันยื่นข้อเสนอ พร้อมมีเอกสาร (อาทิ สัญญา) และตัวอย่างผลงานนำมายื่นในวันเสนอราคา

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ/มูลนิธิ และได้แจ้งเวียนแจ้งชื่อแล้ว

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มอนส ในวันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 ระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3250 8352 ต่อ 301 สามารถรับเอกสารได้รายละ 1 ชุด เท่านั้น (ดาวน์โหลดประกาศ)

ประกาศ  ณ  วันที่     18   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

Email

1