สอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเผยแพร่ความรู้ ปลุกจิตสำนึกผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
วันที่ : 24 เม.ย. 2562 | อ่าน 1,129 ครั้ง

ด้วยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเผยแพร่ความรู้ ปลุกจิตสำนึกผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวงเงิน ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นองค์กร สถาบันการศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ   มีประสบการณ์ด้านการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒. ไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ สามารถรับเอกสารได้รายละ ๑ ชุด เท่านั้น

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๔     เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

Email

1