สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมนานาชาติฯ
วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 | อ่าน 792 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Perspectives on the 2030 Sustainable Development Agenda and Sustainable Development goals" โดยศาสตราจารย์ มาริโอ ที ทาบูกานอน ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ

การประชุมนานาชาติฯ ครั้งนี้ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริการระบบนิเวศ ตลอดจนการรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาวิธีป้องกัน ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นเวทีให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนบทเรียนอันเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยมี นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และผู้แทนจากศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก กว่า 20 ประเทศ อาทิ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน ในงานฯ ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรยานในโครงการ "ปันน้ำใจ ปั่นสู่ฝัน จักรยานเพื่อน้อง ครั้งที่ 2" จำนวน 1,500 คัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 60 โรง โรงเรียนละ 25 คัน

สามารถติดตามรายละเอียดการประชุมนานาชาติฯ ได้ที่เว็บไซต์
www.icccb.sirindhornpark.or.th

Email

1