การประชุมเพื่อหารือการประเมินความเปราะบางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนฐานระบบนิเวศ
วันที่ : 27 ก.ค. 2558 | อ่าน 652 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี ADAPT Asia-Pacific ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และ United States Forest Service ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัด “การประชุมหารือการประเมินความเปราะบางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนฐานระบบนิเวศ และแนวทางการดำเนินการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโครงการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพื้นที่ต่อเนื่อง” ขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัย รวมทั้งปรึกษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในแผนจังหวัดและแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศกัมพูชา รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมประมาณ 100 คน

 

  

 

  

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการประชุม

1. ำหนดการ

2. ASHLEY STEEL WACC 27JUL15_FINAL.pptx

3. FSVulnerabilityAssessmentJL7_27B.pptx

4. 05 Presentation at SIEP 27 July 2015.pptx

5. Progress_SIEP27072015.pptx

6. Adaptive Mangrove Management in Thailand n.ppt

7. SDF_Progrest adapt petburi 27 july.pptx

 

Email

1